Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Partly

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy Partly, dostępny pod adresem internetowym www.partly.pl, prowadzony jest przez Karolinę Ruszczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Ruszczyk FFT Partly, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7191575582, REGON 521843212.

2. Przed zarejestrowaniem się w Witrynie Partly, każdy użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem, który tworzy prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Partly dotyczącą dostępu i korzystania z Witryny oraz zobowiązać się do ich zaakceptowania. Każdy Użytkownik musi również zapoznać się z Polityką Prywatności.

Terminy pisane z wielkiej litery zostały zdefiniowane w Punkcie 2 Regulaminu.

§ 2 

Definicje 

1. Kupujący ​- oznacza każdego Użytkownika, który kupuje lub chce kupić jeden lub więcej Przedmiotów w Witrynie Partly.

2. Sprzedający ​- Użytkownik, który zamieścił jeden lub więcej Przedmiotów na portalu Partly.

3. Sklep ​- sklep internetowy pod adresem internetowym www.partly.pl. 

4. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu. 

5. Zamówienie ​- oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu produktu.

6. Konto – konto Użytkownika utworzone podczas rejestracji na portalu Partly.pl. Są w nim gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o złożonych Zamówieniach i wystawionych Produktach.

7. Formularz Rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności. 

9. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

10. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym. 

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. Administrator Sklepu – administrator Portalu Partly.pl, zarządzający Sklepem.

§ 3 

Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sklepu: Elewatorska 9, 19-200 Grajewo. 

2. Adres e-mail: kontakt@partly.pl

3. Klient może porozumiewać się z Administratorem Sklepu za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 

§ 4 

Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 

Informacje ogólne 

1. Administrator Sklepu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulamin.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych. 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

6. Sprzedający ponosi opłatę w wysokości 20% ceny Produktu po sprzedaniu tego Produktu, to jest po opłaceniu Produktu przez Kupującego.

§ 6 

Zakładanie Konta w Sklepie 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3. 

§ 7 

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. zalogować się do Sklepu; 

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać adres wysyłki, jeśli nie został wpisany wcześniej w ustawieniach profilu;
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

§ 8 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

a. Przesyłka pocztowa, 

b. Przesyłka kurierska, 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

a. Płatności elektroniczne poprzez Przelewy24

b. Płatność kartą płatniczą. 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu. 

§ 9 

Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Administrator Sklepu potwierdza jego otrzymanie oraz Sprzedający przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Portal Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedającego. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym. 

3. W przypadku wyboru przez Kupującego: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedającego w przeciągu 5 dni roboczych, w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Jeśli Sprzedający nie wyśle Zamówienia, jest ono anulowane, a Kupujący otrzyma zwrot środków w przeciągu 3 dni roboczych.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Portalu.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
7. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

8. Kupujący może w ciągu 10 dni zgłosić nieprawidłowości związane z Produktem i odstąpić od Umowy Sprzedaży. Jeśli Kupujący w tym terminie nie zgłosi odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający może wystąpić o wypłacenie środków.

9. Administrator Portalu potrąca 20% ceny Produktu.

§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Kupujący może w terminie 10 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Kupującemu.

3. Kupujący może odstąpić od Umowy, wysyłając Administratorowi Portalu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres mailowy zwroty@partly.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną, Administrator Portalu niezwłocznie prześle Kupującemu na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Administrator Portalu w ciągu 24 godzin poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Kupującego.

6. Skutki odstąpienia od Umowy: 

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator Portalu zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności po otrzymaniu informacji od Sprzedającego dotyczącej otrzymania zwrotu Produktu.

c. Zwrotu płatności Administrator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Kupujący powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

e. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

f. Zwracany Produkt musi być w takim stanie, w jakim był podczas dokonywania zakupu, co potwierdza Sprzedający po otrzymaniu zwrotu.

§ 11 

Reklamacja i gwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są używane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

2. Sprzedający jest obowiązany opisać stan Produktu oraz wszystkie wady Produktu. 

3. W przypadku wystąpienia wady, która nie znajdowała się w opisie Produktu, zakupionego u Sprzedającego towaru Kupujący ma prawo do bezpłatnego zwrotu.

4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: zwroty@partly.pl.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.

6. Sprzedający niezwłocznie otrzyma informację o złożonej przez Kupującego reklamacji.

7. Sprzedający w ciągu 5 dni ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione. 

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego, który Kupujący otrzyma drogą elektroniczną po uznaniu reklamacji. 

§ 12 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedającm. 

b. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym. 

c. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 12 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Administrator Portalu. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Sprzedającemu w celu wysyłki Produktu oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego. 

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Administrator Sklepu poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.